Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία Sublime Marine Ltd (η οποία λειτουργεί μέσω του επιχειρησιακού της κλάδου (Business Division) Sublime Medic) (εφεξής «Sublime Medic» ή «Εταιρεία») και ειδικότερα στον ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) της Εταιρείας που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.dechoker.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 04 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε τα προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας στην Ιστοσελίδα http://www.dechoker.gr/.

Ποιοιείμαστε

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Sublime Marine Ltd (η οποία λειτουργεί μέσω του επιχειρησιακού της κλάδου (Business Division) Sublime Medic) (εφεξής «Sublime Medic» ή «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Κύπρο, επί της οδού Ηλία Παπακυριακού 16, (2ος όροφος), στο Δήμο Εγκώμης, ΤΚ 2415, Λευκωσία, με αριθμό μητρώου εταιρειών 358718 και αριθμό φορολογικού μητρώου 10358718U.  Η Sublime Medic στα πλαίσια της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματός της επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς για την οποία επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).

Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από την Sublime Medic;

Εκτός από την ίδια την Sublime Medic πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Sublime Medic τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Sublime Medic για να παραδώσει τα προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τι είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Sublime Medic κατά τη συναλλαγή της με εσάς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος;

Κατά τη συναλλαγή της με εσάς η Sublime Medic συλλέγει από εσάς πληροφορίες που σας αφορούν όπως μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/αποστολής, αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμό κινητού ή / και σταθερού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, επωνυμία εταιρίας και ΑΦΜ εταιρίας. Πληροφορίες που σας αφορούν μπορεί να λαμβάνει και κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα με τη μορφή cookies.

Γιατί προβαίνει η Sublime Medic στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που αγοράσατε από τη Sublime Medic την οποία έχετε συνάψει, καθώς επίσης και για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Sublime Medic στα πλαίσια βελτιστοποίησης της χρήσης του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προκειμένου να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς εσάς.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η Sublime Medic θα επεξεργαστεί  αυτές τις πληροφορίες καταρχήν για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που αγοράσατε από την Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών της προς εσάς μέσω της αποστολής ερωτηματολογίου ικανοποίησης, καθώς επίσης και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.  Πληροφορίες σχετικές με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα δύνανται να συλλεχθούν ούτως ώστε η Sublime Medic να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.  Αν στο μέλλον η Sublime Medic χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους αρχικά συνελέγησαν, η Εταιρεία θα παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτόν τον σκοπό.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Sublime Medic αυτές τις πληροφορίες;

Η Sublime Medic θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες για διάστημα πέντε ετών από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή η από την ημερομηνία που συμπληρωθήκαν τα σχετικά στοιχεία στην φόρμα αγοράς ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή η ακυρώθηκε η το προϊόν επεστράφη.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του ΓΚΠΔ έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Sublime Medic.  Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από την Sublime Medic πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που συλλέγουμε κατά τη συναλλαγή, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας την επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και το δικαίωμα να εξασφαλίζει η Sublime Medic τον περιορισμό της επεξεργασίας αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία όπως συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης.  Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην Sublime Medic σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δικαίωμα φορητότητας).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Sublime Medic στο email support@sublimemedic.com

Πώς μπορείτε να υποβάλετε τα παράπονά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην εποπτεύουσα αρχή;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αν εικάζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ ή της σχετικής ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον Ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 04 Σεπτεμβρίου 2018

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που κατεβαίνουν στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή με την οποία συνδέεστε σε συγκεκριμένο ιστοχώρο. Στην συνέχεια τα Cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστοχώρο από τον οποίο προήλθαν σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας σε αυτό, ή σε άλλο ιστοχώρο που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο Cookie.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies;

Τα Cookies είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργία του ιστοχώρου επειδή αναγνωρίζουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε προηγουμένως και τις λειτουργίες που εκτελέσατε σε αυτές.Ταυτόχρονα με τα Cookies που διατηρούν σε λειτουργία τον ιστοχώρο, τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να αναγνωρίζουμε τυχόν προβλήματα και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Τέτοιου είδους αναλυτικά Cookies μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερο τον ιστοχώρο και να αναγνωρίζουμε τα κανάλια μάρκετινγκ που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει τα Cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστοσελίδα μας και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το κάθε ένα από αυτά. Για κάποια Cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη  Ιστοσελίδα, ενώ για άλλα Cookies απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.Γνωστοποιήσεις Cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα:  Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των Cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα Cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά Cookies», «τα analytics Cookies»).  Έτσι οι γνωστοποιήσεις Cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική Cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Εάν η Πολιτική Cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 4η Σεπτεμβρίου 2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookies.

Είδος Cookie Πηγή  Σκοπός  Λήξη Μπλοκάρισμα

Cookies / τεχνολογία ιχνηλάτησης της Sublime Medic (cookies του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας)

Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies (κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5 του ν. 3471/2006) Sublime Medic

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της Ιστοσελίδας.

 

Tα Cookies που έχουμε εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας με το κλείσιμο του browser που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα (έξοδος από την Ιστοσελίδα).

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies.Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies για την βελτίωση της Ιστοσελίδας (Performance Cookies) Sublime Medic Αυτά τα Cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και της χρηστικότητας της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε εάν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να «τρέξει» τα μικρά προγράμματα της Ιστοσελίδας (τα λεγόμενα «scripts»), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην Ιστοσελίδα.

Τα Cookies που έχουμε εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies.Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies / τεχνολογίες ιχνηλάτησης παρόχων υπηρεσιών της Sublime Medic και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Analytics Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/ χρήστες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω Cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή. Κάποια από τα Cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies.Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Remarketing Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες για την εκτέλεση των διαφημίσεων ή την παρακολούθηση της επιτυχίας τους. Κάποια από τα Cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies. Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies.Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας.

 

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας.  Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας.Παρόλο που η εταιρεία «GoDaddy»[1] (η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και στην οποία είναι εγκατεστημένα ο(οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας) χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας, η Sublime Medic δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω Διαδικτύου.

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Sublime Medic και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies δεν ισχύει.Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies:

Sublime Marine Ltd (Business Division Sublime Medic)
Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: support@sublimemedic.com.
Τηλ.: +30 211 1821 118 

[1] https://www.godaddy.com/

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες